0
CZ
Vyber si jazyk
CZ
SK
Prodejny
Přihlášení
Hledání
0 Nakrm mě

Košík je prázdný

Nepřihodíme něco?

Nejnavštěvovanější kategorie zboží

Zásady ochrany osobních údajů

1. Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

 • Společnost – Dual Sport Pro s.r.o., sídlem Poštovní 164/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 02343746, zaps. v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 57704, e-mail: ollender@volny.cz, tel. +420 608 120 466;
 • Subjekt - fyzická osoba, která vstupuje či je ve vztahu se Společností a poskytuje Společnosti své osobní údaje; 

2. Tyto Zásady pro ochranu osobních údajů popisují, jak Společnost nakládá s osobními údaji subjektů osobní údajů/fyzických osob (dále též jen „Subjekty údajů“, resp. jen „Subjekty“) při dodržení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále jen „GDPR“).

4. Společnost je správcem osobních údajů. Společnost zpracovává výhradně osobní údaje získané od Subjektů.

5. Osobní údaje Společnost zpracovává v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou se Subjektem sjednává. Lze je rozdělit do dvou skupin, a to osobní údaje, které zpracovává Společnost za účelem splnění smlouvy (objednávky subjektu údajů) a osobní údaje, které zpracovává Společnost na základě souhlasu Subjektu údajů (zejm. přihlášení k odběru newsletteru). 

6. Společnost zpracovává tyto osobní údaje (dále též jen „osobní údaje“):

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • adresa elektronické pošty (e-mail)
 • číslo bankovního účtu – pouze v případě vrácení zboží, které bylo hrazeno prostřednictvím platby na dobírku
 • telefonní číslo
 • údaje o zakoupených produktech (vč. údaje o ceně zboží), údaje o komunikaci se správcem

7. Osobní údaje uvedené v bodě 6 těchto zásad Společnost zpracovává za účelem a na základě těchto právních důvodů:

 • plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, jejíž smluvní stranou je Subjekt;
 • splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje a vyplývá ze zvláštních právních předpisů;
 • ochrany oprávněných zájmů Společnosti i Subjektu vyplývajících a navazujících na smluvní vztah založený mezi Společností a Subjektem. 

Pokud osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítne Subjekt sdělit, Společnost nemůže poskytnout příslušnou službu či jiné plnění, pro které osobní údaje potřebuje.

8. Osobní údaje Společnost uchovává pouze po nezbytně nutnou dobu a archivuje dle zákonných lhůt, které Společnosti ukládají právní předpisy. Osobní údaje Společnost zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu, či jiného právního titulu, který umožňuje osobní údaje Subjektu zpracovávat. Společnost má nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje Společnost nedrží déle, než je oprávněna. Po ztrátě zákonného důvodu Společnost provádí výmaz příslušných osobních údajů.  Osobní údaje, které zpracovává Společnost se souhlasem Subjektu, uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

9. Získané osobní údaje zpracovává Společnost primárně v rámci své vlastní činnosti. Osobní údaje může Společnost poskytnout třetím subjektům (dále též jen „zpracovatelé“) pouze tehdy, poskytnou-li tyto zpracovatelé dostatečné záruky a mají zavedena vhodná technická a organizační opatření v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a GDPR. Tito zpracovatelé jsou oprávněni zpracovávat osobní údaje Subjektů údajů pouze pro výkon činností, ke kterým byli Společností pověřeni. Takovým výkonem činnosti mohou být pověřeni např. poskytovatelé IT služeb, včetně cloudových uložišť, marketingové agentury, poskytovatele tiskových a poštovních služeb, subjekty vymáhající naše pohledávky, advokáti, finanční a daňoví poradci apod.

Osobní údaje může Správce předat dále těmto příjemcům:

 • orgánům veřejné moci a jiným subjektům, jestliže to vyžadují platné právní předpisy;
 • jiné subjekty v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti.

Osobní údaje neopouští území Evropské unie a nejsou předávána žádné mezinárodní organizaci.

 

10. Veškeré pokyny pro zpracovatele jsou vždy v souladu s právními předpisy ochrany osobních údajů a těmito zásadami.

11. Společnost se zavazuje zajistit, aby další zpracovatelé nebo osoby účastnící se zpracování z pověření Společnosti, vždy splňovali vysoký standard důvěry, a to především uzavřením smlouvy o zpracování osobních údajů.

ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

12. Údaje Subjektu může Společnost dále zpracovávat také tehdy, dá-li Subjekt k tomu vědomý, dobrovolný a informovaný souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Souhlas Subjektu údajů je Společností vyžadován pouze tehdy, přihlásí-li se Subjekt údajů odběru obchodních sdělení nebo prohlížením webových stránek Společnosti.

ODVOLÁNÍ SOUHLASU

13. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Subjekt kdykoliv odvolat zasláním požadavku na adresu sídla Společnosti. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

14.

DALŠÍ USTANOVENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15. Společnost nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů, tzv. citlivé osobní údaje, ve smyslu čl. 9 GDPR.

16. Společnost se zavazuje zabezpečit osobní údaje v souladu s čl. 32 GDPR. Společnost prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy Společnost přijala veškerá nezbytná technická a organizační opatření zajišťující zabezpečení osobních údajů.

17. Subjekt bere na vědomí, že má plnou zodpovědnost za správnost údajů, které poskytl Společnosti. Subjekt potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k jeho osobě nebo, že uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Subjekt se zavazuje vždy vyrozumět Společnost o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje, a to na žádost Společnosti nebo i bez žádosti.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

18. Společnost osobní údaje zpracovává transparentně, korektně a v souladu s GDPR a legislativními požadavky. Bude-li se Subjekt domnívat, že Společnost provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu   s GDPR, příp. jinými právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, může:

 • vždy požádat Společnost o vysvětlení nebo kopii osobních údajů, které Společnost o Subjektu zpracovává;
 • vznést námitku proti zpracování za účelem oprávněného zájmu;
 • požadovat poskytnutí informace o rozsahu či způsobu zpracování osobních údajů Subjektu;
 • nepřesné či neúplné osobní údaje aktualizovat či doplnit;
 • požadovat výmaz osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud došlo k odvolání souhlasu s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti;
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů;
 • uplatnit právo na přenositelnost osobních údajů;
 • získat informace o porušení zabezpečení osobních údajů

 

Výše uvedená práva je Subjekt oprávněn realizovat písemně na adresu sídla Společnosti či
e-mailem na adresu dotazy@d-sport.cz a Společnost na takové informace či požadavky reaguje v přiměřené lhůtě (nejvýše 30 dní).

19. Subjekt má právo obrátit se také přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Úřad pro ochranu osobních údajů:

Pplk. Sochora 27

170 00 Praha 7

telefon: +420 234 665 111

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

20. Hesla Subjektů údajů jsou ukládána pouze jako otisk vytvořený funkcí bcrypt s parametrem cost 10, hesla v čitelné podobě Společnost neukládá.

21. Informace o zpracování cookies lze nalézt ZDE.

 

Buddyho newsletter

Dobré věci se dějí lidem, kteří se přihlásí k našemu newsletteru.

Přihlášením potvrzuješ, že jsi se seznámil/a se Zásadami zpracování osobních údajů.

dotazy@d-sport.cz Odpovídáme do hodiny v pracovní dny
Partneři:
Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA a platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky společnosti Google.
Řazení
Filtrovat